Der  L a n d e s v e r t e i d i g u n g s a u s s c h u ß   hält Dienstag, den 2. Juli 1996, um 18 Uhr im Lokal IV Sitzung.
T A G E S O R D N U N G

Wien, 1996 07 02S c h e i b n e r   Herbert

Obmann


Sitzungen des Ausschusses
Erstellt am 15.01.98 um 11:07