Der  L a n d e s v e r t e i d i g u n g s a u s s c h u ß   hält Freitag, den 15. Januar 1999, um 14 Uhr im Lokal V Sitzung.
T A G E S O R D N U N G

Wien, 1999 01 15S c h e i b n e r   Herbert

Obmann


Sitzungen des Ausschusses
Erstellt am 12.02.99 um 04:24