Der  S t ä n d i g e  U n t e r a u s s c h u ß  d e s  A u s s c h u s s e s  f ü r  i n n e r e  A n g e l e g e n h e i t e n   hält Freitag, den 25. Oktober 1996, um 14 Uhr im Lokal III Sitzung.
T A G E S O R D N U N G

Wien, 1996 10 25K i s s   Paul

Obmann


Sitzungen des Ausschusses
Erstellt am 15.01.98 um 13:13