Der  S t ä n d i g e  U n t e r a u s s c h u ß  d e s  L a n d e s v e r t e i d i g u n g s a u s s c h u s s e s   hält Freitag, den 5. Dezember 1997, um 10 Uhr im Lokal III Sitzung.
T A G E S O R D N U N G

Wien, 1997 12 05G a á l   Anton

Obmann


Sitzungen des Ausschusses
Erstellt am 15.01.98 um 13:24