Der  S t ä n d i g e  U n t e r a u s s c h u ß  d e s  L a n d e s v e r t e i d i g u n g s a u s s c h u s s e s   hält Mittwoch, den 11. März 1998, um 10 Uhr im Lokal VIII Sitzung.
T A G E S O R D N U N G

Wien, 1998 03 11G a á l   Anton

Obmann


Sitzungen des Ausschusses
Erstellt am 24.12.98 um 14:01