BILAGA B

 

Uttalande till protokollet från rådet

(vid antagandet av ändringarna av 1976 års akt)

 

Rådet anser att bestämmelserna i denna akt bör ses över på nytt före det andra val till Europaparlamentet som genomförs efter det att de ändringar av 1976 års akt som är föremål för detta beslut har trätt i kraft.

 

 

 

 


BILAGA C

 

a)            Uttalande till protokollet från Förenade kungariket

 

Förenade kungariket erinrar om artikel 6.2 i Fördraget om Europeiska unionen, enligt vilken

 

"Unionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.".

 

Förenade kungariket kommer att säkerställa att de nödvändiga ändringarna görs så att väljarkåren i Gibraltar kan rösta i val till Europaparlamentet som en del av och på samma villkor som väljarkåren i en befintlig brittisk valkrets för att säkerställa att Förenade kungarikets skyldighet att följa Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet Matthews mot Förenade kungariket uppfylls, i överensstämmelse med EU-rätten.

 

b)            Uttalande till protokollet från rådet och kommissionen

 

Rådet och kommissionen noterar Förenade kungarikets uttalande, enligt vilket Förenade kungariket kommer att säkerställa att de nödvändiga ändringarna görs så att väljarkåren i Gibraltar kan rösta i val till Europaparlamentet som en del av och på samma villkor som väljarkåren i en befintlig brittisk valkrets, för att säkerställa att Förenade kungarikets skyldighet att följa Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet Matthews mot Förenade kungariket uppfylls,

i överensstämmelse med EU-rätten.