Der  S t ä n d i g e  U n t e r a u s s c h u ß  d e s  R e c h n u n g s h o f a u s s c h u s s e s   hält Mittwoch, den 22. April 1998, um 14 Uhr Sitzung.
T A G E S O R D N U N G

Wien, 1998 04 22A p f e l b e c k   Ute

Obfrau


Sitzungen des Ausschusses
Erstellt am 24.12.98 um 14:07