NATIONALRAT
 
 
 
 
            Der   R e c h n u n g s h o f a u s s c h u s s   hält Donnerstag, den 14. Dezember 2006, nach Schluss der Plenarberatungen im Lokal V Sitzung.
 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G
 
 
 
 

 1.)

Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2006/10 (III-2 d.B.)
 

 2.)

Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2006/11 (III-3 d.B.)
 

 
 
 

Wien, 2006 12 07
 
 
 
 

 

                      Mag. Werner   K o g l e r  

 

                       Obmann