Strafvollzugsgesetznovelle 1996 (410 d.B.)

Ausschussbericht

Bericht des Justizausschusses über die Regierungsvorlage (317 d.B.): Strafvollzugsgesetznovelle 1996

Berichterstatter:in

Dr. Wolfgang Riedler (S)

Justizausschuß

Hauptgegenstand des Berichts

Strafvollzugsgesetznovelle 1996 (317 d.B.)

Ähnliche Gegenstände

EuroVoc