Bericht des Rechnungshofes Reihe Bund 2016/1 (1747 d.B.)

Ausschussbericht

Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht des Rechnungshofes Reihe Bund 2016/1 (III-229 d.B.)