Grünbuch über kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren für Verbraucher (2210/EU XXIV.GP)

COM: KOM (2008) 794 PUBLIC
27.11.2008
deutsch

EU-V: Berichte u. Beratungsergebnisse

Grünbuch über kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren für Verbraucher

Eingelangt am 27.11.2008, Europäische Kommission - Österr. Parlament

 Aufklappen
Datum Dok.Nr.
Art Betreff
04.12.2008 RAT: 16658/08 EUB
Grünbuch über kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren für Verbraucher (2605/EU XXIV.GP)