Bericht des Rechnungshofes Reihe Bund 2012/1 (1773 d.B.)

Ausschussbericht

Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht des Rechnungshofes Reihe Bund 2012/1 (III-290 d.B.)