Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2016/20 (1506 d.B.)

Ausschussbericht

Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2016/20 (III-320 d.B.)