Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2015/11 (29 d.B.)

Ausschussbericht

Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2015/11 (III-1 d.B.)