Bericht des Rechnungshofes betreffend Ärzteausbildung – Reihe BUND 2021/42 (1667 d.B.)

Ausschussbericht

Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Ärzteausbildung – Reihe BUND 2021/42 (III-501 d.B.)